ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής, ΕΠΙΘΥΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μικροεξαρτημάτων και αναλωσίμων εργαστηριακού εξοπλισμού.στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «RETINA PHOTONICS- ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ T1EΔΚ-04921-Κ.Α. 1008

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Αριθμός Διακήρυξης:21/2021
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 14:30

Στο κείμενο της διακήρυξης θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία
Αναλυτική Διακήρυξη
Περιληπτική Διακήρυξη
ΤΕΥΔ