Γενικές πληροφορίες για το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής

Σύσταση: Η ίδρυση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την ονομασία Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος (ΙΦΠ) έγινε με το Άρθρο 28, παρ. 20 του ν. 2083/92 κα η διοίκηση και λειτουργία με την Υπουργική Απόφαση Β1/740 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 771/31-12-1992. Το Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και συνδέεται άμεσα με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με το ν. 4403/2016 άλλαξε επωνυμία σε «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»- Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.

Νομοθεσία: Η διοίκηση και η λειτουργία των Ε.Π.Ι. τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και μετά την κατάργησης του με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011 ,διέπεται από τα έρθρα 13 και 13(α), Παρ. Γ. του ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις τους, με το ν. 4386/11-5-2016. Η διοίκηση ασκείται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έδρα: Η έδρα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.), είναι το Ηράκλειο Κρήτης, στεγάζεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιουπολη Βουτών.

Σκοπός: Ο σκοπός του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.), είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του πλάσματος, την πυρηνική φυσική και την εφαρμοσμένη φυσική.

Πόροι: Οι πόροι του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής (Ε.Π.Ι.Θ.Υ.Φ.), είναι α) κονδύλια από τον τακτικό προυπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ή τον προυπολογισμό δημοσίων επενδύσεων β) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δωρεές. Γ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή από ερευνητικά έργα.

Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως: Τα όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως προβλέπονται με την υπ΄αρ. απόφαση 13588 που δημοσιεύτικε στο ΦΕΚ 543 /4-9-2014.