Γενικές πληροφορίες για το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής

Σύσταση: Η ίδρυση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την ονομασία Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος (ΙΦΠ) έγινε με το Άρθρο 28, παρ. 20 του ν. 2083/92. Η διοίκηση και λειτουργία του διέπεται από την Υπουργική Απόφαση Β1/740, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 771/31-12-1992. Το Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και συνδέεται άμεσα με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με το ν. 4403/2016 άλλαξε επωνυμία σε «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»- (ΕΠΙΘΥΦ).

Νομοθεσία: Η διοίκηση και λειτουργία των Ε.Π.Ι., τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992 και μετά την κατάργησης του με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011, διέπεται από τα έρθρα 13 και 13(α), παρ. Γ. του ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις τους βάσει του ν. 4386/11-5-2016.

Έδρα: Το ΕΠΙΘΥΦ, έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και στεγάζεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Σκοπός: Ο σκοπός του ΕΠΙΘΥΦ είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του πλάσματος, την πυρηνική φυσική και την εφαρμοσμένη φυσική.

Πόροι: Οι πόροι του ΕΠΙΘΥΦ, είναι α) κονδύλια από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ή τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων β) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δωρεές, γ) έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή από ερευνητικά έργα.

Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης: Τα όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης επικαιροποιήθηκαν με το ΦΕΚ 693 /29-8-2020.

Διευθυντής:
Γεώργιος Τσιρώνης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Μέλη ΔΣ ΕΠΙΘΥΦ:
Ξενοφών Ζώτος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Κωνσταντίνος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Νικόλαος Τσάμης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Θεόδωρος Τομαράς, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής