ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής, ΕΠΙΘΥΦ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3CRETE», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ: ΚPHP1-0029067 ΚΑΙ ΚΑ 1011.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81220,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Αριθμός Διακήρυξης:47/2021

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Πέμπτη 11/03/2021 και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)www.promitheus.gov.gr - α/α συστήματος:106659

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη